image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2566

พฤศจิกายน 25, 2565 | ภาพข่าว

          วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30 น. นายสุรินทร์ หาญมนัสเวทย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มอบหมายให้ นางสาวณัชชา สินเนืองนอง นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร “การแปรรูปผลผลิตจากถั่วมะแฮะ” ณ. โรงเรียนสียัดพัฒนา ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านอิสาน ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นางศิริพร บัวคอม นักวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการแปรรูปผลผลิตจากถั่วมะแฮะ มีนักเรียนเข้าร่วมอบรม จำนวน 60 ราย

ป้ายกำกับ
ล่าสุด