image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา ดำเนินโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร ”การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเชื่อมโยงเครือข่าย”

พฤศจิกายน 23, 2565 | ภาพข่าว

            วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30 น. นายสุรินทร์ หาญมนัสเวทย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มอบหมายให้ นางสาวศรินทิพย์ รัตนกุญชลี เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน ดำเนินโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร ”การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเชื่อมโยงเครือข่าย”ณ ศาลากลางบ้านหมู่ 20 บ้านเนินน้อย ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา โดยมี ผศ.วิชาญ ตอรบรัมย์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างมาตรฐานการผลิต มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 10 ราย

ป้ายกำกับ
ล่าสุด