image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

นางสาวสงกรานต์ ตะนนท์

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวจันทิมา คำทองหลาง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาว-ว่าง- -

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นายปฐวี บุญจันทร์

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นางสาวนิ่มนวล กาญจนสถิตย์กุล

นักวิชาการปฏฺิรูปที่ดินชำนาญการ

นางสาวปัณณ์ธีรา บุญทา

นักวิชาการปฏฺิรูปที่ดินชำนาญการ

นายตรีดนัย พรมคำมูล

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

นายอภิชาติ ขจร

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินฏิบัติการ

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

นางสาวภัคค์ศรัณย์ เหมะธุลิน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

นางสาววิไลวัลย์ แก้วรัตน์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวสุรีรัตน์ พันล้ำ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวณิฎา ชินจักร์

นักวิชาการเงินเเละบัญชี

กลุ่มกฎหมาย

นางสาวนิรมลพร โพธิชิต

นิติกรชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย

นายณัฐปพนช์ นาพิลา

นิติกรชำนาญการ

นายทรงราชย์ วงษ์ภูธรณ์

นิติกรชำนาญการ

นางสาว- -

นิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ

นายเอกพนธ์ เฮ้าปาน

นิติกรปฏิบัติการ

กลุ่มงานช่างและแผนที่

นายนิยม ลำเจียก

นายช่างสำรวจอาวุโส ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่

นาย- -

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

นายสุริยา แป้นไชยวงค์

นายช่างสำรวจ ชำนาญงาน

นายสุรสิทธิ์ งามชมภู

นายช่างสำรวจ ชำนาญงาน

นายกรวิชญ์ แดนขนาน

ผู้ช่วยช่างสำรวจ