image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ

         สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ(ส.ป.ก.อำนาจเจริญ) สังกัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งขึ้น ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๘ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ ปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการแห่งที่ 2 ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ป้ายกำกับ
ล่าสุด