image banner

Agricutural Land Reform Office

ประกาศจังหวัดเพชรบุรีโดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี จ.เพชรบุรี โดยยวิธีเฉพาะเจาะจง(19 ต.ค.64)

พฤศจิกายน 24, 2564 | จัดซื้อจัดจ้าง

tagClouds
latest