image banner

Agricutural Land Reform Office

ประกาศจังหวัดเพชรบุรีโดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรีเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติใชในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พฤศจิกายน 24, 2564 | จัดซื้อจัดจ้าง

tagClouds
latest