image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก.เพชรบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

เมษายน 7, 2559 | ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยจังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี (ส.ป.ก.เพชรบุรี) มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อปฏิบัติงานกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ ส.ป.ก.เพชรบุรี โดยมีรายละ เอียด ดังแนบ

 ดาวน์โหลดเอกสาร

tagClouds
latest