image banner

Agricutural Land Reform Office

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถ ในตำแหน่งนิติกร

เมษายน 7, 2559 | ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ในตำแหน่งนิติกร สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

 ดาวน์โหลดเอกสาร

tagClouds
latest