image banner

Agricutural Land Reform Office

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

เมษายน 7, 2559 | ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่จังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี (ส.ป.ก.เพชรบุรี) ได้มีประกาศ ลงวันที่ 2 เมษายน 2557 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โดยจะประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบ ณ ส.ป.ก.เพชรบุรี และทางเว็บไซด์ phetchaburi@alro.go.th ในวันที่ 22 เมษายน 2557 เป็นต้นไป นั้น ส.ป.ก.เพชรบุรี จึงประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน ดังแนบ

 ดาวน์โหลดเอกสาร

tagClouds
latest