image banner

Agricutural Land Reform Office

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงิน

เมษายน 7, 2559 | ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่จังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี (ส.ป.ก.เพชรบุรี) ได้ มีประกาศ ลงวันที่ 2 เมษายน 2557 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และ ประกาศลง วันที่ 22 เมษายน 2557 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบ เกี่ยวกับการสอบข้อเขียน และได้ดำเนินการสอบข้อเขียนไปในวันพุธที่ 30 เมษายน 2557 ไป แล้วนั้น บัดนี้ ส.ป.ก.เพชรบุรี ได้ประมวลการสอบข้อเขียนดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ของ ส.ป.ก.เพชรบุรี จำนวนทั้งสิ้น 8 ราย โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบ ดังแนบ

 ดาวน์โหลดเอกสาร

tagClouds
latest