image banner

Agricutural Land Reform Office

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก และขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

เมษายน 7, 2559 | ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่จังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี (ส.ป.ก.เพชรบุรี) ได้ มีประกาศ ลงวันที่ 2 เมษายน 2557 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีไปแล้วนั้น บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้สอบการคัดเลือกได้ในตำแหน่งดังกล่าว จำนวน 7 ราย โดยเรียงตามคะแนน ดังแนบ

 ดาวน์โหลดเอกสาร

tagClouds
latest