image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก.เพชรบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินประจำปี 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

ธันวาคม 27, 2564 | ภาพข่าว

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นางสาวขวัญใจ เพชรสวน ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน รักษาราชการแทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินประจำปี 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าให้ตรงความต้องการของตลาด ส่งเสริมด้านการตลาดและช่องทางการจำหน่ายสินค้าทั้ง 2 รูปแบบ คือ การจำหน่ายแบบปกติ (Offline) และการจำหน่ายแบบออนไลน์ (Online) ให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้เรียนรู้และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และช่องทางด้านการตลาด สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าในเขตปฏิรูปที่ดินให้แพร่หลาย รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจเป็นของขวัญปีใหม่ให้เกษตรกรด้วย
tagClouds
latest