image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก.เพชรบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2564

ธันวาคม 29, 2564 | ภาพข่าว

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.นางสาวขวัญใจ เพชรสวน ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน รักษาราชการแทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2564 เพื่อให้การขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร ในราชการ ส่วนภูมิภาค ของจังหวัดเพชรบุรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ที่ประชุมได้มีการรายงานสถานการณ์น้ำของจังหวัดเพชรบุรี , การควบคุม จำกัด ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดในพืชและสัตว์ , ผลการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2565 ระดับเขตตรวจราชการ , การขับเคลื่อน BCG Model ด้านการเกษตรระดับจังหวัด และโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง รวมทั้งร่วมกันพิจารณาโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปี 2565 และการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65 จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งได้ร่วมให้การต้อนรับ ว่าที่ ร.ต.อาณัติ หุ่นหลา เกษตรจังหวัดเพชรบุรี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดเพชรบุรี
tagClouds
latest