image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก.เพชรบุรี ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 12/2564 ประจำเดือนธันวาคม 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์

ธันวาคม 29, 2564 | ภาพข่าว

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวขวัญใจ เพชรสวน ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน รักษาราชการแทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 12/2564 ประจำเดือนธันวาคม 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อรับทราบข้าราชการย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ในจังหวัดเพชรบุรี รับฟังการชี้แจงแนวทางปฏิบัติราชการของผู้บริหาร รับทราบและถือปฏิบัติในวาระงานสำคัญต่างๆ ของปี 2565 และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเพชรบุรี ในการประชุมครั้งนี้มีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม
tagClouds
latest