image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก.เพชรบุรี ตรวจรับงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

ธันวาคม 27, 2564 | ภาพข่าว

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นางสาวขวัญใจ เพชรสวน ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน รักษาราชการแทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนายศุภกิจ แก้วทรงเกษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่าง และแผนที่ และนางสาวเนาวรัตน์ ช้างเผือก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ร่วมตรวจรับงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
โดยมีนายจิรวัฒน์ น้อยจำรัส ผู้ช่วยนายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ร่วมตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้างที่กำหนดไว้ ณ บริเวณทางเข้าสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
tagClouds
latest