image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก.เพชรบุรี ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565

ธันวาคม 24, 2564 | ภาพข่าว

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นางสาวขวัญใจ เพชรสวน ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน รักษาราชการแทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นางสาวขวัญใจ วิรุฬห์ชัยพฤกษ์นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.เพชรบุรี ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเสริมสร้างความรู้ในเรื่องสมุนไพร การขยายพันธุ์ การดูแลรักษาสมุนไพร รวมถึงการสาธิตและฝึกปฏิบัติ การทำสเปรย์ไล่ยุงจากตะไคร้หอม ณ โรงเรียนบ้านสามเรือน ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
ในการนี้ได้เรียนเชิญ อาจารย์ประกายรัตน์ ทุนิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์ฯมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นวิทยากร
tagClouds
latest