image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

นายวิริยะ แก้วคง

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางพิชญาภา แสงโชติ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสุนัน สังข์ทอง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวพิมพ์ชนก โชติธนะโสพนธ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสมศักดิ์ ทะวาแสน

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นางสาวปฏิมากรณ์ ฤษดี

นักวิชาการปฏฺิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

นายวิชาญ ปีนะเก

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นางสาวดวงรัตน์ ชูสระคู

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นางสาวอิศฎาพร ใจใหญ่

นักวิชาการปฏฺิรูปที่ดินชำนาญการ

นายนิกร โอวาท

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

นางสาวปณิสรา วงษ์คำชัย

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ผอ.กลุ่ม)

นางจุฑารัตน์ พงษ์มา

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางนิตยา สีนุ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาริณี บุญเลิศ

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นางสาวนภาพร โสธรศักดิ์

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

กลุ่มกฎหมาย

นายวุฒิพงษ์ ธรรมสาร

นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายอนุวัช วิชัย

นิติกรชำนาญการ

นางสาวพิสมัย แก้วบุรี

นิติกรชำนาญการ

กลุ่มงานช่างและแผนที่

นายเจริญ สังข์ทอง

นายช่างสำรวจอาวุโส (ผอ.กลุ่มฯ)

นายสมควร โสตะวงค์

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

นายกิตติศักดิ์ ค้าข้าว

นายช่างสำรวจชำนาญงาน