image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายพนมไพร ดีใหม่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์  จัดงาน "ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่" (Mobile Unit) ครั้งที่ 5/2566 ณ ศาลากลางหมู่ที่2 บ้านโชค ตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยมอบหมายให้ นางวิสา สวยรูป นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่อยู่ห่างไกลได้มีโอกาสเข้ารับบริการจาก ส.ป.ก. โดยสะดวก รวดเร็วประหยัดเวลา และเป็นการลดค่าใช้จ่ายใน การเดินทางมาติดต่อราชการ โดยจะมีการให้บริการ อาทิ การมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (เอกสาร ส.ป.ก.๔-๐๑) การโอนสิทธิ การรับมรดกสิทธิ สินเชื่อกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การยื่นคำร้องขอรับการจัดที่ดิน การให้ความรู้ด้านเกษตรกรรม และการให้คำปรึกษาข้อแนะนำด้านกฎหมายปฏิรูปที่ดินและกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน ในครั้งนี้ ส.ป.ก.สุรินทร์ ได้มอบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 จำนวน 60 ราย และให้บริการประชาชนรวมทั้งสิ้นกว่า 200 ราย

พฤษภาคม 24, 2566 | ภาพข่าว

ป้ายกำกับ
ล่าสุด