image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

นายปัญญา สุ้นกี้

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางรัชฎา พุทธมนต์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวว่าง ว่าง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางเฉลิมศรี หวังคล่องกลาง

พนักงานพิมพ์ ส.4

นายจิรทีปต์ เมกลิ่น

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส.2

นางสาวกนกพร พินดอน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวมัลลิกา มหารัตน์

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นางลิ้นจี่ ปัญญา

แม่บ้าน

นางสาวจันทร์เพ็ญ พันสาย

แม่บ้าน

นายกรกิจ แสงคำ

พนักงานขับรถยนต์

นายวันนิพล ดอนประศรี

พนักงานขับรถยนต์

นายสมศักดิ์ ปัญญา

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นายอภินพ ถั่วทอง

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ

นายนิรุจน์ คุ้มภัย

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นายธวัชชัย สุบงกช

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นางสาวสุพัตรา ทองบุ

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

นางสาววารินทร์ อดุลยติธรรม

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

นางสาวสราลี กิจเจริญศักดิ์กุล

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

นายทศพล พิพัฒน์เมธากุล

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นายชาญชัย ษมาชัยเรืองฤทธิ์

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

นางเยาวรัตน์ วิเวกวินย์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางจุฑารัตน์ ชมดี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวว่าง ว่าง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวพรทิพา จงท่องกลาง

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวนวลวรรณ์ ด่านเดิม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวชัชฎาพร นาชัยดูลย์

นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน

นางพรทิภา เบ้าเจริญ

นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน

กลุ่มกฎหมาย

นายภานุวัฒน์ โพดนิ่ม

นิติกรชำนาญการ

นางสาวรสสุคนธ์ เทียบเทียม

นิติกรปฏิบัติการ

นายว่าง ว่าง

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวว่าง ว่าง

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวว่าง ว่าง

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวพรพรรณ เรืองฤทธิ์

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นางสาวศิริรัตน์ จันทร์แก้ว

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นายคงเดช สิงหนาท

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นายนาเคนทร์ บุตรหนัน

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

กลุ่มงานช่างและแผนที่

นายสมบูรณ์ สมจิตร์

นายช่างสำรวจอาวุโส

นายว่าง ว่าง

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

นายว่าง ว่าง

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

นายว่าง ว่าง

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

นายอมรเทพ พันธุ์แตง

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

นายว่าง ว่าง

นายช่างสำราวจปฏิบัติงาน

นางสาวสุภาวรรณ์ คำพันธ์

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

นายบุญสม พุฒิตรีภูมิ

ช่างสำรวจ

นายเกียรติพร สายทองแท้

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นายชัยวัฒน์ โพนคำ

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน