image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของการปฏิรูปที่ดินในประเทศไทย

           ในรัฐบาล ฯพณฯ นายสัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2516 - 2518) ได้มีการเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร และการถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศในขณะนั้น รัฐบาลจึงได้เสนอร่า พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ต่อสภานิติบัญญัติ และได้รับความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2518 และได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 ในพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 92 ตอนที่ 54 วันที่ 5 มีนาคม 2518 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2518 เป็นต้นมา โดยมีเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ

            ประเทศไทย เป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพในการเกษตร ที่ดินจึงเป็นปัจจัยสำคัญ และเป็นรากฐานเบื้องต้นของการผลิตทางเกษตรกรรม แต่ปัจจุบันปรากฏว่า เกษตรกรกำลังประสบความเดือดร้อน เนื่องจากต้องสูญเสียสิทธิในที่ดิน และกลายเป็นผู้เช่าที่ดิน ต้องเสียค่าเช่าในอัตราสูงเกินสมควร ที่ดินขาดการบำรุงรักษา จึงทำให้อัตราการผลิตผลเกษตรกรรมอยู่ในระดับต่ำ เกษตรกรไม่ได้รับความเป็นธรรม และเสียเปรียบจากระบบการเช่าที่ดิน และการจำหน่ายผลิตผลตลอดมา ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะความยุ่งยากทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง การเมืองของประเทศเป็นอย่างมาก จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐจะต้องดำเนินการแก้ไข ปัญหาดังกล่าวโดยด่วนที่สุด โดยวิธีการปฏิรูปที่ดิน เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีที่ดินทำกิน และให้การใช้ที่ดินเกิดประโยชน์มากที่สุด พร้อมกับการจัดระบบการผลิตและจำหน่ายผลิตผลเกษตรกรรม เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่เกษตรกร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนองตอบแนวนโยบายแห่งรัฐ ในการลดความเหลื่อมล้ำในฐานะของบุคคลในทางเศรษฐกิจ และสังคม ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

            เมื่อได้ตราพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 จึงได้มีการก่อตั้ง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรียกโดยย่อว่า ส.ป.ก. ขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2518 ในสมัยรัฐบาล ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี ส.ป.ก. มีฐานะเทียบเท่ากรม เป็นส่วนราชการสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นหัวหน้าสำนักงาน ส.ป.ก. มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตาม พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2519 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2519 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2532 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2532 เพื่อให้การดำเนินงานปฏิรูปที่ดินรวดเร็วสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ประวัติสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

           พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มาตรา 11 ได้ตราว่า เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ตามมาตรา 25 ใช้บังคับในท้องที่จังหวัดใดแล้ว ให้จัดตั้ง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขึ้น สังกัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามที่คณะกรรมการและคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำหนด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้ตั้งขึ้น เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ อำเภอสุวรรณภูมิ และกิ่งอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2519 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2519

        

          สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด (ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด) เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสามารถติดต่อกับ ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด ได้ดังนี้

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 322 ถนนสายร้อยเอ็ด - โพนทอง บ้านหนองผักแว่น ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

หมายเลขโทรศัพท์ 043 - 515388

หมายเลขโทรสาร 043 - 511338

E-Mail : Roiet@demo.alro.go.th

 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด