image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศยื่นคำร้องขอจัดที่ดินทำกินเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้มีสิทธิได้รับการจัดที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

มิถุนายน 30, 2565 | ข่าวประชาสัมพันธ์

ป้ายกำกับ