image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วิสัยทัศน์

พฤศจิกายน 18, 2563 | หน้าเว็บ

✿ วิสัยทัศน์ ✿

❝ "องค์การด้านการบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน เพิ่มศักยภาพพื้นที่เกษตรกรรม

ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร สู่ความผาสุก❞

✿ พันธกิจ ✿

✔ จัดที่ดินและบริหารจัดการที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

✔ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 

✔ พัฒนาพื้นที่และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 

✔ สนับสนุนเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ป้ายกำกับ
ล่าสุด