image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วิสัยทัศน์

พฤศจิกายน 23, 2563 | หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ 

" องค์กรหลักด้านการบริหารจัดการที่ดิน สู่การพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน "

พันธกิจ

  • จัดที่ดินและบริหารจัดการที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
  • ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร
  • พัฒนาพื้นที่และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
  • สนับสนุนเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม