image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประวัติความเป็นมา

พฤศจิกายน 23, 2563 | หน้าเว็บ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส (ส.ป.ก.นราธิวาส)

จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2532 ซึ่งบัญญัติว่า "เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรา 25 ใช้บังคับในท้องที่จังหวัดใดแล้ว ให้จัดตั้งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ขึ้นสังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามที่คณะกรรมการและคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำหนด"

สำหรับจังหวัดนราธิวาส ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินครั้งแรก เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2536 เป็นผลให้มีการจัดตั้งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส (ส.ป.ก.นราธิวาส) ขึ้นเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2536 เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ตั้งที่ทำการปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาสปัจจุบันมี นายธนชัย  เงินมาก ดำรงตำแหน่ง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส