image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 สูญหาย (รายแปลงเลขที่ 2 กลุ่มที่ 309)

มกราคม 9, 2566 | ข่าวประชาสัมพันธ์

ป้ายกำกับ
ล่าสุด