image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กรมควบคุมโรค เชิญผู้สูงอายุฉีดวัคซีนก่อนเทศกาลสงกรานต์ ลูกหลานกลับมาเยี่ยมอย่างสบายใจ ลดอัตราเสี่ยงเสียชีวิตจากการติดเชื้อได้

มีนาคม 30, 2565 | ข่าวประชาสัมพันธ์

ป้ายกำกับ
ข่าวล่าสุด