image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

นางรวงทิพย์ วิเชยละ

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวรุ่งนภา สมนึก

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายพงษ์ชนัน ศรีคิรินทร์

พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)

นางสาวธัญญรัตน์ บังสี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางรัตนา ดลรัศมี

เจ้าหน้าที่ธุรการ (พนักงานราชการ)

นายบัณฑิต นามโฮง

พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)

นายนิรพงษ์ บรรณกิจ

พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)

นางกรรณิการ์ ทิพเลิศ

เจ้าหน้าที่ธุรการ (จ้างเหมาบริการ)

นายวิระพงษ์ วรรณชัย

พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)

กลุ่มกฎหมาย

นายบุญธรรม สุทธิคุณ

นิติกรชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่มฯ)

ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นางสาวชัญญานุช ไชยโชติ

นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน ชำนาญการพิเศษ ผ.อ.กลุ่ม