image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างการแบ่งงานภายในสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ตามที่ อ.ก.พ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีมติอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558)

 

 1)ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเกษตรกรรมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเป้าหมายแผนงานและโครงการของคณะ      กรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด และสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัด

2)ดำเนินการด้านงานรังวัด งานสอบสวนสิทธิ งานข้อมูลสารบบที่ดินและแผนที่ งานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม งานเจรจาไกล่เกลี่ย และระงับข้อพิพาท งานคดี งานความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และงานออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน การพัฒนาพื้นที่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัด

3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

1) ดำเนินการเกี่ยวกับสารบรรณ งานธุรการ และงานประชุม 

2) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลและงานพัฒนาบุคคลกร

3) ประสานราชการต่างๆ ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

4) งานยานพาหนะและสถานที่

5) บริหารจัดการงานพัสดุ และทะเบียนสินทรัพย์ 

6) งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

7) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

1) ศึกษา วิเคราะห์ ประสานงาน และบูรณาการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ส.ป.ก. และจังหวัด งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

2) งานจัดหาที่ดินของรัฐและที่ดินเอกชน เพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดิน 

3) งานคัดเลือกเกษตรกรและจัดที่ดิน

4) จัดทำแผนงานและงบประมาณ การรายงานผลการดำเนินงาน

5) ติดตามการทำประโยชน์ในที่ดิน และพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน

6) งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (Management Information System)

7) งานสารบบที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดิน

8) วางแผนการพัฒนาสิทธิ ป้องกันการสูญสิทธิ และคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม

9) งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน งานพัฒนาพื้นที่เฉพาะในเขตปฏิรูปที่ดิน

10) งานพัฒนาการเกษตร พัฒนาเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน รวมถึงสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินและงานพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

11) วิเคราะห์โครงการที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และติดตามการดำเนินงานตามโครงการ

12) ดำเนินการอนุรักษ์ การจัดการทรัพยากรการผลิตและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดิน

13) ประสานงานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกร

14) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

1) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ การเงินและบัญชี และการตรวจสอบใบสำคัญ (เงินงบประมาณ)

2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(เงินนอกงบประมาณ) ทั้งระบบ

3)  งานบริหารงบประมาณตามที่กำหนดไว้

4) ปฏิบัติงานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Information System : GFMIS)

5) ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนงานและโครงการที่ได้รับอนุมัติ 

6) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มกฎหมาย

1) ร่วมและประสานในการจัดหาที่ดินของรัฐและที่ดินเอกชนเพื่อนำมาปฏิรูปที่ดิน

2) ร่วมวางแผนการพัฒนาสิทธิ ป้องกันการสูญสิทธิ และคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม 

3) งานนิติกรรมสัญญา

4) ดำเนินงานคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีล้มละลาย การบังคับคดี และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ฯลฯ

5) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เจรจาไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท

6) งานสอบสวนสิทธิ

7) ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนสิทธิ การรับมรดกสิทธิ

8) ดำเนินการพิจารณาคำขออนุญาตและเสนอความเห็นการอนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดิน ด้านสาธารณูปโภค และอื่นๆ ด้านกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยว       เนื่องกับการปฏิรูปที่ดิน ตลอดจนด้านทรัพยากรธรรมชาติ

9) งานตรวจสอบสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน

10) งานตรวจพิสูจน์เพื่อการออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน

11) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มงานช่างและแผนที่

1) ร่วมและประสานงานในการจัดหาที่ดินของรัฐ และที่ดินของเอกชน เพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดิน

2) ร่วมและประสานในการตรวจพิสูจน์ เพื่อการออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน

3) สำรวจรังวัด จัดทำแผนที่ เพื่อการปรับปรุงสิทธิและจัดทำเอกสารสิทธิ

4) รวบรวม จัดทำ ปรับปรุง (Update) ควบคุมสารบบแผนที่ ดูแล และพัฒนาระบบข้อมูลแผนที่เชิงเลข (Digital Map)

5) สำรวจตรวจสอบแปลงที่ดินกรณีพิพาท/หลักหมุดสูญหาย

6) ตรวจสอบระวังแนวเขตร่วมกับหน่วยงานอื่น

7) สำรวจ รังวัด จัดทำวงรอบพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน

8) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ป้ายกำกับ
ล่าสุด