การแสดงผลตัวอักษร
1764 ศูนย์บริการข้อมูล
TH
image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เมษายน 12, 2565 | มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

* แสดง QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์หน่วยงาน

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

(1) คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

ขอความเห็นชอบในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

(2) แนวทางพฤติกรรมทางจริยธรรมและการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. “Dos & Donts”

แนวทางพฤติกรรมทางจริยธรรมและการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

(3) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 ส.ป.ก. เข้าร่วมกิจกรรมต้านการทุจริตทุกรูปแบบ (MOAC Zero tolerance)

 ส.ป.ก. ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และมอบนโยบายความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประชาชน

 ส.ป.ก. ร่วมรับฟังและแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง”

(4) รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนส่งเสริมคุณธรรมของ ส.ป.ก. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

โครงการประกวดสื่อคุณธรรมและความโปร่งใส ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(5) รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1

 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด