image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักบริหารกองทุน โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารสินเชื่อ เดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อช่วยจัดเก็บข้อมูลแบบสำรวจลูกหนี้รายคนโครงการกองทุนที่ดิน โดยลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จังหวัด สัมภาษณ์เกษตรกร จำนวน 274 ราย

พฤษภาคม 22, 2566 | ข่าวประชาสัมพันธ์

             สำนักบริหารกองทุน โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารสินเชื่อ เดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อช่วยจัดเก็บข้อมูลแบบสำรวจลูกหนี้รายคนโครงการกองทุนที่ดิน โดยลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จังหวัด สัมภาษณ์เกษตรกร จำนวน 274 ราย ในวันที่ 15-20 พฤษภาคม 2566 ณ อำเภอวิเชียรบุรี อำเภอเมือง อำเภอบึงสามพัน อำเภอชนแดน อำเภอวังโป่ง และอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
            ในการนี้ ขอขอบพระคุณ นายธเนตร พารา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ได้อำนวยความสะดวกและจัดเตรียมข้อมูลในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี

ป้ายกำกับ
ล่าสุด