image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สบท. ลงพื้นที่ติดตามโครงการฝายชะลอน้ำ ปี 64 และเข้าร่วมสาธิตการสร้างฝายชะลอน้ำ

พฤษภาคม 26, 2566 | ข่าวประชาสัมพันธ์

            วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2566 สบท. เข้าร่วมการอบรมและการสาธิตการสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว ประจำปี 2566 ของ สพป.ให้กับเกษตรกรหมู่ที่ 6 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ตามโครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำ

           สำนักบริหารกองทุน โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มติดตามและประเมินผลกองทุน เดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการลงพื้นที่ติดตามผลโครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่สร้างโดยใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้ทราบถึงสภาพพื้นที่บริเวณโดยรอบและการใช้ประโยชน์ รวมถึงความพึงพอใจของเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 2566

          ในการนี้ ขอขอบพระคุณ จ่าเอกวันชัย เกิดด้วยทอง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่อำนวยความสะดวกในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งประสานผู้นำชุมชนและเกษตรกรในการให้ข้อมูลสำรวจการติดตามโครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินเป็นอย่างดี ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น และสำเร็จตามแผนงานที่กำหนด

ป้ายกำกับ
ล่าสุด