image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วันที่ 25 และ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการทรัพย์สิน การประเมินมูลค่าทรัพย์สินและพัฒนารายได้จากที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์” รุ่นที่ 1 ซึ่งอบรมเป็นวันที่ 11 และ 12 ณ ห้องประชุมโยเดีย โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอบรมออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม Zoom Meeting

พฤษภาคม 26, 2566 | ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการทรัพย์สิน การประเมินมูลค่าทรัพย์สินและพัฒนารายได้จากที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์” รุ่นที่ 1 

                   วันที่ 25 และ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการทรัพย์สิน การประเมินมูลค่าทรัพย์สินและพัฒนารายได้จากที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์” รุ่นที่ 1 ซึ่งอบรมเป็นวันที่ 11 และ 12 ณ ห้องประชุมโยเดีย โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอบรมออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม Zoom Meeting

                     วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เป็นการบรรยายโดยวิทยากรจากสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน   แห่งประเทศไทย (อ.แคล้ว  ทองสม) พร้อมด้วยผู้ช่วยวิทยากร โดยมีรายละเอียดเนื้อหา ดังนี้

Highlight

 • การประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อการเวนคืน
 • กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเวนคืนที่ดิน 
 • การประเมินมูลค่าที่ดิน อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง เพื่อวัตถุประสงค์ในการเวนคืน 
 • ประเด็นปัญหาและประสบการณ์การเวนคืนที่ดิน อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง
 • Workshop : การประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อการเวนคืน
 • ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ข้อมูลทรัพย์สินและประเด็นกรณีศึกษาการเวนคืนที่ดินที่มีวัตถุเฉพาะตามกฎหมาย
 • การจัดทำรายงานและนำเสนอประเด็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อการเวนคืน

               วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เป็นการบรรยายโดยวิทยากรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายกฤษฎา      ระวีเผ่าพงษ์ / นางศิริมา  ธรรมโชโต / นายพัฒน์ปพงษ์  อินทร์มั่น) และวิทยากรกองประเมินราคาทรัพย์สิน (อ.ฐนัญพงษ์  สุขสมศักดิ์ / นางทัศนีย์  เกิดพืชน์ / นางสาวศิริวรรณ  วงษ์อ่อน) โดยมีรายละเอียดเนื้อหา ดังนี้

Highlight

 • การประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อการกำหนดค่าเช่าที่ราชพัสดุ
 • การจัดทำบัญชีราคาประเมินที่ดิน บัญชีราคาประเมินอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษ์ 
 • การใช้บัญชีราคาประเมินที่ดิน บัญชีราคาประเมินอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษ์ 
 • รูปแบบการกำหนดอัตราค่าเช่าและค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์
 • การประเมินค่าเช่าและค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์
 • ประเด็นปัญหาและประสบการณ์การจัดหาผลประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
ป้ายกำกับ
ล่าสุด