image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วันที่ 21 และ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการทรัพย์สิน การประเมินมูลค่าทรัพย์สินและพัฒนารายได้จากที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์” รุ่นที่ 1 ซึ่งอบรมเป็นวันที่ 7 และ 8 ณ ห้องประชุมโยเดีย โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอบรมออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม Zoom Meeting

พฤษภาคม 22, 2566 | ข่าวประชาสัมพันธ์

              วันที่ 21 และ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการทรัพย์สิน การประเมินมูลค่าทรัพย์สินและพัฒนารายได้จากที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์” รุ่นที่ 1 ซึ่งอบรมเป็นวันที่ 7 และ 8 ณ ห้องประชุมโยเดีย โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอบรมออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม Zoom Meeting

              วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เป็นการบรรยายโดยวิทยากรจากสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (ผศ.ดร.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ) โดยมีรายละเอียดเนื้อหา ดังนี้

Highlight

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด

 • หลักการสืบราคาตลาดที่ดิน 
 • หลักการสำหรับการเปรียบเทียบราคาตลาดที่ดิน
 • หลักการและการวิเคราะห์ราคาที่ดิน 
  •     วิธีเปรียบเทียบทรัพย์สินโดยตรง (Direct comparison)
  •     วิธีการ Weighted Quality Score (WQS) 
  •     วิธีการ Grid-Adjustment Analysis
 • เทคนิคในการกำหนดปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลราคาที่ดิน

          วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เป็นการบรรยายโดยวิทยากรจากสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (ผศ.ดร.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ) และ (อ.กรุง  อังคนาพร) พร้อมด้วยผู้ช่วยวิทยากรโดยมีรายละเอียดเนื้อหา ดังนี้

Highlight

Workshop : การประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด

 •  ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ข้อมูลราคาที่ดินและการประเมินมูลค่าที่ดิน อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 
 • การจัดทำรายงานและเทคนิคการตรวจเล่มรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด
 • การประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้วยวิธีต้นทุน
 • หลักการพื้นฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้วยวิธีต้นทุน
 •    เทคนิคและวิธีการกำหนดมูลค่า 
 •    กำหนดมูลค่าต้นทุนทดแทนสุทธิ (Depreciated Replacement Cost)
 •    ต้นทุนทดแทนใหม่ (New Replacement Cost)

 

 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด