image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วันที่ 25 และ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการทรัพย์สิน การประเมินมูลค่าทรัพย์สินและพัฒนารายได้จากที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์” รุ่นที่ 1 ซึ่งอบรมเป็นวันที่ 11 และ 12 ณ ห้องประชุมโยเดีย โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอบรมออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม Zoom Meeting

พฤษภาคม 26, 2566 | ข่าวประชาสัมพันธ์

ป้ายกำกับ
ล่าสุด