image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วันที่ 23 และ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการทรัพย์สิน การประเมินมูลค่าทรัพย์สินและพัฒนารายได้จากที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์” รุ่นที่ 1 ซึ่งอบรมเป็นวันที่ 9 ณ ห้องประชุมอู่ทอง วันที่ 10 ณ ห้องประชุมโยเดีย โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอบรมออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม Zoom Meeting

พฤษภาคม 24, 2566 | ข่าวประชาสัมพันธ์

ป้ายกำกับ
ล่าสุด