image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เป้าประสงค์

ธันวาคม 5, 2563 | เกี่ยวกับหน่วยงาน

1. เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ มีเพียงพอเพื่อใช้จ่ายในการปฏิรูปที่ดิน

2. ระบบการบริหารจัดการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการกองทุน

3. เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ป้ายกำกับ
ล่าสุด