image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วัตถุประสงค์

ธันวาคม 5, 2563 | เกี่ยวกับหน่วยงาน

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ป้ายกำกับ
ล่าสุด