image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กันยายน 28, 2565 | พนักงานกองทุน

 1.  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 13 มกราคม 2547
 2.  คำอธิบายประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 
 3.  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 
 4.  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
 5.  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558
 6.  คำสั่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่ 443/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนในการบริหารพนักงานกองทุนฯ ลงวันที่ 25 เมษายน 2562
 7.  ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุนฯ ลงวันที่ 3 มกราคม 2563
 8.  แนวทางและตัวอย่างการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 9.  แบบประเมิน ครั้งที่ 1          
 10.  แบบประเมิน ครั้งที่ 2         
 11.  เอกสารแนบแบบประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
   
ป้ายกำกับ
ล่าสุด