การแสดงผลตัวอักษร
1764 ศูนย์บริการข้อมูล
TH
image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กลุ่มงาน จริยธรรม และวินัย ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

พฤศจิกายน 8, 2561 | กลุ่มงาน จริยธรรม และวินัย ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส.ป.ก.


- มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

- มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น การให้หรือสินบน

- คำสั่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๒๕๙/๒๕๖๑ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส.ป.ก.

- มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

- คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

- แบบฟอร์มการร้องเรียน-ร้องทุกข์ การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

- แผนบริหารความเสี่ยงการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 2566

    + รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1

- แผนบริหารความเสี่ยงในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ของ ส.ป.ก. ปี 2565

     + รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1

     + รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2

แผนบริหารความเสี่ยงในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ ส.ป.ก.ปี 2563

แผนบริหารความเสี่ยงในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ ส.ป.ก.ปี 2562

หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของ ส.ป.ก.

มาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม

- กรณีศึกษาเพื่อป้องกันการกระทำผิดวินัยป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายของ ส.ป.ก.

- การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส.ป.ก.

- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2562 

- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2563

- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2564

- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565

- การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- แจ้งผลวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง ITA 2563

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริต ประจำปี 2563

- ประกาศมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

- การประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

- แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

- แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

- รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

- รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2565)

- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

- แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

- รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

- แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

มาตรฐานความโปร่งใสของ ส.ป.ก.

 

กรณีศึกษาเพื่อป้องกันการกระทำผิดวินัย

 

 

อ.ก.พ. ส.ป.ก.

การเลือก อ.ก.พ. ส.ป.ก. ชุดใหม่

 

กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี คำสั่ง ส.ป.ก. ที่น่าสนใจเกี่ยวกับวินัย

 

การมอบอำนาจของ ส.ป.ก

 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

 

การเลือกคณะกรรมการจริยธรรมประจำปี ส.ป.ก. ชุดใหม่

 

คณะกรรมการจริยธรรมประจำ ส.ป.ก.

ประกาศคณะกรรมการจริยธรรมประจำ ส.ป.ก.

 

กิจกรรมเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม

โครงการประกวด "คำขวัญของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม"

โครงการประกวดแนวคิด "การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม"

 

สาระน่ารู้

 

คติ ข้อคิดเพื่อส่งเสริมคุณธรรม

 

พันธกิจ

  • ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม
  • ป้องกันการกระทำผิดวินัย รักษาวินัยอย่างเข้มแข็ง

 

>> สายด่วน : โทร./โทรสาร : ๐-๒๒๘๑-๑๔๗๓ E-Mail : U-Do-D@hotmail.com <<

 

 

Last update : 07-09-2566

ป้ายกำกับ
ล่าสุด