image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กลุ่มศิลป์และนิทรรศการ (กศน.)

พฤษภาคม 30, 2559 | โครงสร้าง

 
นายวิบูรณ์ ดีประชีพ
นายช่างศิลป์อาวุโส
ผอ.กลุ่มศิลป์และนิทรรศการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผนงาน การออกแบบวางผัง การจัดภูมิทัศน์ การตกแต่งสถานที่/เวทีในงานพิธีการ/การประชุมสัมมนา/นิทรรศการทั้งประเภท Indoor และ Outdoor ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผน การออกแบบผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ที่ใช้ในการจัดนิทรรศการ (อิงค์เจ็ท/ ไวนิล) ป้ายประชาสัมพันธ์ (Cut out) ตามปกติ/ ทางเว็บไซต์เอกสารเผยแพร่/แผ่นพับ/ใบปลิวฯทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการออกแบบและผลิตป้ายอักษร ประกอบงานพิธีการ การประชุมสัมมนาป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
บุคลากร :
 • นายกิตติ ศรีปิ่นแก้ว นายช่างศิลป์ชำนาญงาน 
 • นายสิริชัย ผึ้งทอง นายช่างศิลป์ชำนาญงาน
 • น.ส.กนกวรรณ นิ่มระหงษ์ นายช่างซิลป์ปฏิบัติงาน
 • น.ส.รุจิระหงส์ มังคละวงศ์ นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
 • นายราชศักดิ์ ศิริทัศน์ นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
 • น.ส.ปานหทัย กลางโยธี นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
 • นายศรีทน ดีชุมแสง เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานราชการ)
 • นายสานิต พุ่มกาหลง จ้างเหมาบริการ
 • นายนรัตน์ หงสนันท์ จ้างเหมาบริการ
ติดต่อเรา :
 • โทรศัพท์สายตรง 02-282-1706
 • โทรศัพท์ภายใน 1181 , 1182
ป้ายกำกับ
ล่าสุด