image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กลุ่มยานพาหนะ สถานที่และสื่อสาร (กยส.)

พฤษภาคม 30, 2559 | โครงสร้างนางสาวอุทัยวรรณ ชัยสุภา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มยานพาหนะ สถานที่และสื่อสาร

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • ดำเนินการให้บริการ การใช้รถยนต์ จัดทำ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัย/การจดทะเบียน/การโอนย้ายรถยนต์ และซ่อมบำรุงรักษา
 • ดำเนินการดูแล บำรุงรักษาอาคารสถานที่และสาธารณูปโภคตลอดจนการรักษาความปลอดภัย
 • ดำเนินการให้บริการรับ - ส่งโทรสาร วิทยุโทรคมนาคม ควบคุมการใช้โทรศัพท์ การวางแผนและพัฒนาระบบสื่อสาร และควบคุมระบบโสตศนูปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งการซ่อมบำรุงรักษา
 • ดำเนินการควบคุมดูแลข้อมูลการประหยัดพลังงานของ ส.ป.ก
 • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
บุคลากร :
 • นายสุภะชัย อุดมแก้ว เจ้าพนักงานสื่อสารชำนาญงาน 
 • พันจ่าเอกพรศักดิ์ เกียรติคุณ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 • น.ส.มณีรัตน์ ใจผ่องรอดภัย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 • นายวิเชียร ชำนิสูงเนิน เจ้าพนักงานสื่อสารชำนาญงาน
 • นายทองเหลา ไกลพล ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช 2 
 • นายเสงี่ยม จอมใจ ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช 2
 • นายภัทรพันธ์ จิตรวิไล พนักงานขับรถยนต์ ส 2
 • นายสมใจ เปลี่ยนแปลก ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช 2
 • นายวีรพันธ์ จันทร์เพ็ญ พนักงานขับรถยนต์ ส 2
 • นายพยอม โสภา พนักงานขับรถยนต์ ส 2
 • นายมนตรี พ่วงทอง พนักงานขับรถยนต์ ส 2
 • นายณัฎฐชัย บุญช่วย พนักงานขับรถยนต์ ส 2
 • นายไวยวุฒิ สุทธาใจ พนักงานขับรถยนต์ ส 2
 • นายจินดา จีวิระ พนักงานขับรถยนต์ ส 2
 • นายบุญช่วย ประนิสอน พนักงานขับรถยนต์ ส 2
 • นายศุภชาติ เบ้ามะณี เจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่และระบบสาธารณูปโภค (พนักงานราชการ) 
 • น.ส.อาวีนาฎ กาละภักดี จ้างเหมาบริการ
 • นายสุรเชษฐ์ บุญยัง จ้างเหมาบริการ
 • นายสมศักดิ์ บำรุงศักดิ์ จ้างเหมาบริการ
 • นายอนุรัก วงษ์มิตรแท้ จ้างเหมาบริการ
 • นายอนุสรณ์ กำเนิดนนท์ จ้างเหมาบริการ 
 • นายพิทยุต บุญรังศรี จ้างเหมาบริการ
 • นายอนุชา แม่ประสพ จ้างเหมาบริการ 
 • นายอรรตพงษ์ กิ่งก้ำ จ้างเหมาบริการ 
 • นายกิตติศักดิ์ เกียรติคุณ จ้างเหมาบริการ 
ติดต่อเรา :
 • โทรศัพท์สายตรง 02-281 4747 , 02-281 8352 , 02-282 0829 ,02-278 5368
 • โทรศัพท์ภายใน 1252 , 1344 , 1254 , 1343 , 1111 , 1122
ป้ายกำกับ
ล่าสุด