image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กลุ่มตรวจและประสานราชการ (กตก.)

พฤษภาคม 30, 2559 | โครงสร้าง

 
นางสาวธิตินันทน์ วงษ์วาด
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจและประสานราชการ
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • จัดทำแผนการตรวจและประมวลผลการตรวจราชการ
 • สร้างมาตรฐานพัฒนาการตรวจราชการ
 • ประสานราชการภูมิภาค
 • วิเคราะห์และประมวลผลการตรวจราชการ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
บุคลากร :
 • นางสาวพรพรรณ ภูวธรรม นักวิชาการประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
 • น.ส.สุกัญญา จั่นนุ้ย นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ
 • น.ส.สิริญา โภชน์เจริญ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนายการ
 • นายปริญญา ชัยวัน นักวิชาปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ
 • นายสุชาติ งามวัชรพงศ์ นักวิชาปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ
 • นางสาวนฤมล วิไลเลิศ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 • นายจิรพงษ์ สุวรรณปฐมกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานราชการ)
 • นายจีรวัฒน์ บุญศรี เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (พนักงานราชการ)
 • นายกฤชณัท ฐานรดาภรณ์ จ้างเหมาบริการ
 • นางสาวพนิดา นามสีฐาน จ้างเหมาบริการ
 • นางสาวประภาศิริ คล้ายสุบรรณ จ้างเหมาบริการ
ติดต่อเรา :
 • โทรศัพท์สายตรง 02-280-7389 , 02-282-3803
 • โทรศัพท์ภายใน 1287 , 1281 , 1282
ป้ายกำกับ
ล่าสุด