image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ


หน้าที่และความรับผิดชอบสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์

 1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนงานและโครงการของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดและสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
 2. ดำเนินการด้านงานรังวัด งานสอบสิทธิ งานข้อมูลสารบบที่ดินและแผนที่ งานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม งานคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม งานเจรจาไกล่เกลี่ย และระงับข้อพิพาท งานคดี งานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และงานออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน การพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรในเขตพื้นที่จังหวัด
 3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ และงานประชุม
 2. งานประชุม คปอ. คปจ. รวบรวมจัดทำวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม จัดทำหนังสือเชิญประชุม สถานที่จัดประชุม
 3. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล และงานพัฒนาบุคลากร
 4. ประสานราชการต่างๆ ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
 5. งานยานพาหนะและสถานที่
 6. บริหารจัดการงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างในสำนักงาน
 7. ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและจำหน่ายพัสดุ - ครุภัณฑ์ของ ส.ป.ก. จังหวัด รวมถึงงานทะเบียนสินทรัพย์
 8. งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 9. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

 1. ศึกษา ประสานงานและบูรณาการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ส.ป.ก.และจังหวัด ตลอดจนงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( PMQA )
 2. งานจัดหาที่ดิน ทั้งการจัดหา การปฏิรูปและการคัดเลือกเกษตรกร
 3. จัดทำแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี การรายงานผลการดำเนินงาน / ผลความก้าวหน้าการปฏิรูปที่ดิน รายงานผลการสำรวจ / ตรวจสอบพื้นที่และติดตาม การใช้ประโยชน์ที่ดิน
 4. งานระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหาร ( Management Information System ) และควบคุมการจัดเก็บสารบบที่ดิน
 5. ร่วมวางแผน และดำเนินการป้องกันการสูญสิทธิ์ในที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม
 6. งานพัฒนาเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ ยุวเกษตร สถาบันเกษตรกรและธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกร
 7. ดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมถึงดำเนินงานพัฒนาในพื้นที่เฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
 8. ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนและองค์กรส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
 9. งานวางแผนการผลิตและปรับโครงสร้างทางการเกษตร
 10. งานประชุม คปอ. และ คปจ. เฉพาะการจัดทำบัญชีคัดเลือก วาระการประชุม รายงานการประชุม รวมถึงการประสานงานการติดตามงานตามมติของที่ประชุม
 11. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

 1. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ การเงินและบัญชี และการตรวจสอบใบสำคัญ ( เงินในงบประมาณ )
 2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน ( เงินนอกงบประมาณ ) ทั้งระบบตลอดจนการจัดทำบัญชี / การจัดทำรายงานต่าง ๆ
 3. งานบริหารแผนงานและงบประมาณตามแผนที่กำหนดไว้
 4. ปฏิบัติงานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ( Goverment Fiscal Management Information System ) : GFMIS
 5. ดูแลตรวจสอบโครงการ ( Feasibility ) ก่อนการเบิกจ่ายเงิน
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มกฎหมาย

 1. ร่วมและประสานในการจัดหาที่ดินของรัฐและจัดซื้อที่ดินเอกชนเพื่อนำมาปฏิรูปที่ดิน
 2. งานนิติกรรมสัญญา
 3. ดำเนินงานคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีล้มละลาย การบังคับคดี และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 4. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์เจรจาไกลเกลี่ย และระงับข้อพิพาท
 5. บริหารและรับผิดชอบงานคุ้มครองสิทธิในที่ดิน
 6. ดำเนินการสอบสวนสิทธิ และเจรจากระจายสิทธิ
 7. พิจารณาและอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินด้านสาธารณูปโภค ด้านกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดิน ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
 8. ติดตามตรวจสอบสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 9. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มงานช่างและแผนที่

 1. สำรวจรังวัดและทำแผนที่ เพื่อการปรับปรุงสิทธิ จัดเอกสารสิทธิและพัฒนาพื้นที่
 2. รวบรวม จัดทำ ปรับปรุง ( Update ) ควบคุม ดูแล และพัฒนาระบบข้อมูลแผนที่เชิงเลข (Digital Map)
 3. จัดทำสารบบแผนที่แปลงที่ดินและทะเบียนที่ดิน
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ป้ายกำกับ
ล่าสุด