image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงาน ก.พ.ร. เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟังความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนางานบริการในโครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงาน (Re-Process) และจัดทำระบบต้นแบบ (Prototype) เพื่อพัฒนาระบบงานบริการผ่านระบบ e-Service (Biz poratal) ในปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 7

พฤศจิกายน 10, 2565 | ภาพข่าว

สำนักงาน ก.พ.ร. เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟังความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนางานบริการในโครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงาน (Re-Process) และจัดทำระบบต้นแบบ (Prototype) เพื่อพัฒนาระบบงานบริการผ่านระบบ e-Service (Biz poratal) ในปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 7  

            วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 - 17.00 น. ทางสำนักงาน ก.พ.ร. (ทีมที่ปรึกษา) ได้เชิญสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เข้าร่วมประชุมหารือ (ผ่านระบบออนไลน์) เพื่อเข้าร่วมรับฟังนัดหารือในการปรับแก้ไขตัวระบบ UAT (User Acceptance Test) และตรวจสอบตัวขั้นตอนของระบบ เพื่อยืนยันตัวระบบที่ได้มีการปรับปรุง จากที่เคยมีการนำเสนอไปแล้ว เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. ทางสำนักงาน ก.พ.ร. (ทีมที่ปรึกษา) ได้มีการให้ทาง ส.ป.ก. กลับไปดูในตัวระบบของ UAT (User Acceptance Test) เพื่อตรวจสอบตัวขั้นตอนของระบบ จึงได้มีการขอนัดหารือเพื่อนัดหารือในการปรับแก้ไขตัวระบบ UAT (User Acceptance Test) และร่วมทดสอบการใช้งานซอฟต์แวร์ (สำหรับผู้ใช้งานจริง End users) ใน 2 งานบริการ ได้แก่ 1) การขอยื่นคำขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ซึ่งสละสิทธิ และ 2) การยื่นคำขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่ออสังหาริมทรัพย์ และกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินตามข้อ 1.5  อีกครั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนางานบริการใน โครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงาน (Re-Process) และจัดทำระบบต้นแบบ (Prototype) ตามที่ ส.ป.ก. มีงานบริการ/โครงการ ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 2 งานบริการ  นั้น

            ในการนี้ทาง ส.ป.ก. โดย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากทาง สำนักกฎหมาย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมด้วยจากทาง ส.ป.ก. ส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุมด้วยอีก 5 จังหวัด ได้แก่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี และปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุม และให้ข้อมูลกับทางทีมที่ปรึกษาฯ โดยการประชุมครั้งนี้ทางสำนักงาน ก.พ.ร. ได้นำเทคโนโลยี ระบบ ZOOM Meeting มาใช้ในการประชุมออนไลน์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในส่วนของ กพร. ส.ป.ก. ประชุม ณ ห้องควบคุมการประชุมออนไลน์  ห้องกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ห้อง 105) ชั้น 1  ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ  

ข่าว และภาพโดย :  นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

ป้ายกำกับ
ล่าสุด