image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงาน ก.พ.ร. เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟังความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนางานบริการในโครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงาน (Re-Process) และจัดทำระบบต้นแบบ (Prototype) เพื่อพัฒนาระบบงานบริการผ่านระบบ e-Service (Biz poratal) ในปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3

กันยายน 20, 2565 | ภาพข่าว

สำนักงาน ก.พ.ร. เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟังความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนางานบริการในโครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงาน (Re-Process) และจัดทำระบบต้นแบบ (Prototype) เพื่อพัฒนาระบบงานบริการผ่านระบบ e-Service (Biz poratal) ในปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3  

     วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. ทางสำนักงาน ก.พ.ร. (ทีมที่ปรึกษา) ได้เชิญสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เข้าร่วมประชุมหารือ (ผ่านระบบออนไลน์) เพื่อรับฟังความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนางานบริการในโครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงาน (Re-Process) และจัดทำระบบต้นแบบ (Prototype) ตามที่ ส.ป.ก. มีงานบริการ/โครงการ ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 2 งานบริการ ได้แก่ 1.) การขอยื่นคำขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ซึ่งสละสิทธิ 2.) การยื่นคำขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินตามข้อ 1.5 ซึ่งทางทีมที่ปรึกษาของสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินการจัดทำแพลตฟอร์มงานบริการภาครัฐของ ส.ป.ก. ในโครงการ Re-Process & Prototype แล้วเสร็จ เรียบร้อยแล้ว จึงกำหนดขอประชุมหารือกับผู้แทนหน่วยงานของ ส.ป.ก. และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอ Mock Up แพลตฟอร์มงานบริการทั้ง 2 งานบริการของ ส.ป.ก. เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนางานบริการในโครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงาน (Re-Process) และจัดทำระบบต้นแบบ (Prototype) ในส่วนของแพลตฟอร์มงานบริการภาครัฐของ ส.ป.ก. มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งการประชุมหารือในครั้งนี้ เป็นการประชุมหารือ ครั้งที่ 3 จากที่เคยมีการประขุมหารือไปก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 17.20 น. ซึ่งทีมที่ปรึกษาของสำนักงาน ก.พ.ร. ได้นำเสนอแพลตฟอร์มงานบริการภาครัฐของ ส.ป.ก. โดยมีการร่วมกันพิจารณา Mock Up แพลตฟอร์มงานบริการของ ส.ป.ก. ไปแล้ว ซึ่งทางทีมที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบงานบริการเพื่อเป็นต้นแบบของภาครัฐ ได้มีการกลับไปดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขในส่วนของ Mock Up แพลตฟอร์มงานบริการภาครัฐของ 2 งานบริการของ ส.ป.ก. มาใหม่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางทีมที่ปรึกษา จึงได้ขอเชิญประชุมนำเสนอ Mock Up แพลตฟอร์มงานบริการภาครัฐของ 2 งานบริการ อีกครั้ง เพื่อรับฟังความคิดเห็น และปรับแก้ไข  เพื่อให้การพัฒนาระบบงานบริการผ่านระบบ e-Service เป็นไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป 

      ในการนี้ ส.ป.ก. มี รองเลขาธิการ ส.ป.ก.  (นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม) เข้าร่วมประชุมหารือ และให้ข้อมูลกับทางทีมที่ปรึกษาฯ พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร. ส.ป.ก.) โดยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากทาง สำนักกฎหมาย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมด้วยจากทาง ส.ป.ก. ส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุมด้วยอีก 5 จังหวัด ได้แก่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี และปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุม โดยการประชุมครั้งนี้ทางสำนักงาน ก.พ.ร. ได้นำเทคโนโลยี ระบบ ZOOM Meeting มาใช้ในการประชุมออนไลน์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในส่วนของ กพร. ส.ป.ก. ประชุม ณ ห้องควบคุมการประชุมออนไลน์  ห้องกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ห้อง 105) ชั้น 1  ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ  

ข่าว และภาพโดย :  นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด