image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ทีมที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงานฯ ของสำนักงาน ก.พ.ร. เชิญ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เข้าร่วมอบรม และฝึกปฏิบัติการทดสอบระบบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนางานบริการในโครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงาน (Re-Process) และจัดทำระบบต้นแบบ (Prototype) เพื่อพัฒนาระบบงานบริการผ่านระบบ e-Service (Biz poratal) ในปีงบประมาณ 2566

มีนาคม 23, 2566 | ภาพข่าว

ทีมที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงานฯ ของสำนักงาน ก.พ.ร. เชิญ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เข้าร่วมอบรม และฝึกปฏิบัติการทดสอบระบบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนางานบริการในโครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงาน (Re-Process) และจัดทำระบบต้นแบบ (Prototype) เพื่อพัฒนาระบบงานบริการผ่านระบบ e-Service (Biz poratal) ในปีงบประมาณ 2566  

     วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 - 16.00 น. ทางทีมที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงานฯ ของสำนักงาน ก.พ.ร. (บริษัท ไทม์ คอนซัลติ๊ง จำกัด) ได้เชิญ ส.ป.ก. เข้าร่วมอบรม และฝึกปฏิบัติการทดสอบระบบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนางานบริการในโครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงาน (Re-Process) และจัดทำระบบต้นแบบ (Prototype) เพื่อพัฒนาระบบงานบริการผ่านระบบ e-Service (Biz poratal) ในปีงบประมาณ 2566  ตามที่ ส.ป.ก. ได้เข้าร่วมโครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงาน  (Re - Process) และจัดทำระบบต้นแบบ (Prototype) ของ ส.ป.ก. ร่วมกับทางทีมที่ปรึกษาของสำนักงาน ก.พ.ร. พร้อมในการร่วมทดสอบระบบ Final UAT (User Acceptance Test) และให้ข้อคิดเห็น กับทางเจ้าหน้าที่ของ ส.ป.ก. ส่วนกลาง และในส่วนของ ส.ป.ก. ภูมิภาค รวมทั้งมีการเชิญตัวแทนผู้รับบริการเข้าร่วมทดสอบระบบ และร่วมให้ข้อคิดเห็นต่อทีมที่ปรึกษาโครงการฯ ในการปรับปรุงแก้ไขระบบ จำนวน 2 งานบริการ ได้แก่ ระบบงานบริการที่ 3 การขอยื่นรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ซึ่งสละสิทธิ์ และ ระบบงานบริการที่ 4 การยื่นคำขอรับอนุญาตการจัดที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้สำหรับกิจการที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ที่ผ่านมาแล้วตามแผนการดำเนินงานนั้น

          บัดนี้ ทางทีมที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงานฯ ของสำนักงาน ก.พ.ร. (บริษัท ไทม์ คอนซัลติ๊ง จำกัด) ได้จัดทำ และปรับปรุงแก้ไขตัวระบบแล้วเสร็จ เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการจัดอบรมผู้แทนจาก ส.ป.ก. โดยกำหนดขอตัวแทนเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. จังหวัด ร่วมทดสอบระบบกับทางทีมที่ปรึกษา (จำนวน 3 จังหวัด/จังหวัดละ 7 ท่าน) โดยมีท่านปฏิรูปที่ดินจังหวัด (นางสาวลักษณา มั่นเศรษฐวิทย์) (นายประเสริฐ กาญจนเกียรติกุล) (นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา) และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. จังหวัดอุดรธานี จังหวัดบุรีรัมย์ และ จังหวัดพิษณุโลก ร่วมอบรม เข้าทดสอบระบบในครั้งนี้ ผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ Zoom Meeting) พร้อมนี้ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากทาง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมในการเข้ารับฟังสังเกตกาณ์ และรับทราบแนวทางการใช้ระบบต้นแบบดังกล่าวร่วมกับ ส.ป.ก. จังหวัด โดยการประชุมครั้งนี้ทางสำนักงาน ก.พ.ร. ได้นำเทคโนโลยี ระบบ ZOOM Meeting มาใช้ในการประชุมออนไลน์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และเป็นการส่งเสริม พัฒนาการใช้ระบบเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว และทันสมัย ในส่วนของ กพร. ส.ป.ก. ประชุม ณ ห้องควบคุมการประชุมออนไลน์  ห้องกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ห้อง 105) ชั้น 1  ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ  

ข่าว และภาพโดย :  นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

ป้ายกำกับ
ล่าสุด