image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ทดลองใช้งานระบบต้นแบบ (Prototype) การขอยื่นรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ซึ่งสละสิทธิ์ และการขอความยินยอมอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (ผ่านระบบออนไลน์)

ธันวาคม 13, 2565 | ภาพข่าว

ทดลองใช้งานระบบต้นแบบ (Prototype) การขอยื่นรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ซึ่งสละสิทธิ์ และการขอความยินยอมอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (ผ่านระบบออนไลน์)

     ตามที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้เข้าร่วมกับทางสำนักงาน ก.พ.ร. ในการพัฒนางานบริการในโครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงาน (Re-Process) และจัดทำระบบต้นแบบ (Prototype) จำนวน 2 งานบริการ ได้แก่ 1) การขอยื่นคำขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ซึ่งสละสิทธิ และ 2) การขอความยินยอมอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งได้มีบริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด เข้ามาเป็นทีมที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงาน   (Re-Process) และจัดทำระบบต้นแบบ (Prototype) เพื่อการบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยได้เข้าร่วมประชุมหารือกับทาง ส.ป.ก. มาอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อศึกษา วิเคราะห์ กระบวนการทำงานและการออกแบบการให้บริการในรูปแบบดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ จัดทำข้อเสนอแนวทาง และแผนการดำเนินงานในการปรับกระบวนการทำงาน (Re-Process) จัดทำระบบต้นแบบ (Prototype) ในการรับคำขอหรือให้บริการในรูปแบบดิจิทัลได้ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน (24/7) ในรูปแบบ Web Service ซึ่งทางทีมที่ปรึกษาโครงการฯ ได้มีการขอนัดประชุมเพื่อนำเสนอ ทดสอบระบบ Final UAT (User Acceptance Test) กับทาง ส.ป.ก. ไปด้วยแล้ว  นั้น  

    ทั้งนี้ ทางทีมที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ขอความอนุเคราะห์เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. (ทั้ง ส.ป.ก. ส่วนกลาง และ ส.ป.ก. ภูมิภาค) ในการเข้าร่วมทดลองใช้งานระบบต้นแบบ (Prototype) ทั้ง 2 งานบริการ และให้ข้อเสนอแนะกับทางทีมที่ปรึกษาโครงการฯ ก่อนจะนำออกให้ใช้งานในการให้บริการยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 17.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ Zoom Meeting) โดยมีทางผู้เชี่ยวชาญฯ วนิสรา สุขวัฒน์ (หัวหน้าทีมโครงการสำนักงาน ก.พ.ร.) ได้กล่าวเปิดประชุมและความเป็นมาของโครงการดังกล่าวฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ก.พ.ร. เข้าร่วในการทดลองใช้งานระบบต้นแบบ และประชุมหารือกับทาง ส.ป.ก. ซึ่งทาง  ส.ป.ก. มีรองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม) เข้าร่วมประชุมออนไลน์เข้ามา ได้กล่าวต้อนรับทางคณะทีมงานโครงการของสำนักงาน ก.พ.ร. และขอบคุณทางทีมงานที่ได้เข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบต้นแบบในครั้งนี้ พร้อมนี้รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง) รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายสุรชัย ยุทธชนะ) และผู้บริหาร ส.ป.ก. และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. จากส่วนกลาง และ ส.ป.ก. ภูมิภาค 72 จังหวัด ได้เข้าระบบมาด้วยเพื่อร่วมทดลองใช้งานระบบต้นแบบ (Prototype) ทั้ง 2 งานบริการ โดยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ได้เข้าร่วมทดลองใช้งานระบบในครั้งนี้ด้วย โดยการประชุมครั้งนี้ทางสำนักงาน ก.พ.ร. ได้นำเทคโนโลยี ระบบ ZOOM Meeting มาใช้ในการประชุมออนไลน์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในส่วนของ กพร. ส.ป.ก. ประชุม ณ ห้องควบคุมการประชุมออนไลน์  ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ ส.ป.ก. ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ  

ข่าว และภาพโดย :  นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

ป้ายกำกับ
ล่าสุด