image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ทดลองใช้งานระบบต้นแบบ (Prototype) การขอยื่นรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ซึ่งสละสิทธิ์ และการขอความยินยอมอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (ผ่านระบบออนไลน์) ครั้งที่ 3 โดยการทดลองในครั้งนี้เป็นการเชิญ ตัวแทนเกษตรกรของ ส.ป.ก./ประชาชน/หรือนิติบุคคล เข้ามามีส่วนร่วมในการทดลอง และพัฒนาระบบ ทั้ง ส.ป.ก. 72 จังหวัด

กุมภาพันธ์ 8, 2566 | ภาพข่าว

ทดลองใช้งานระบบต้นแบบ (Prototype) การขอยื่นรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ซึ่งสละสิทธิ์ และการขอความยินยอมอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (ผ่านระบบออนไลน์) ครั้งที่ 3 โดยการทดลองในครั้งนี้เป็นการเชิญ ตัวแทนเกษตรกรของ ส.ป.ก./ประชาชน/หรือนิติบุคคล เข้ามามีส่วนร่วมในการทดลอง และพัฒนาระบบ ทั้ง ส.ป.ก. 72 จังหวัด

      ตามที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้เข้าร่วมกับทางสำนักงาน ก.พ.ร. ในการพัฒนางานบริการในโครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงาน (Re-Process) และจัดทำระบบต้นแบบ (Prototype) จำนวน 2 งานบริการ ได้แก่ 1) การขอยื่นคำขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ซึ่งสละสิทธิ (งานบริการที่ 3) และ 2) การยื่นคำขอรับอนุญาตการจัดที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้สำหรับกิจการที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (งานบริการที่ 4)  ซึ่งได้มีบริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด เข้ามาเป็นทีมที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงาน  (Re-Process) และจัดทำระบบต้นแบบ (Prototype) เพื่อการบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยได้เข้าร่วมประชุมหารือกับทาง ส.ป.ก. มาอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อศึกษา วิเคราะห์ กระบวนการทำงานและการออกแบบการให้บริการในรูปแบบดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ จัดทำข้อเสนอแนวทาง และแผนการดำเนินงานในการปรับกระบวนการทำงาน (Re-Process) จัดทำระบบต้นแบบ (Prototype) ในการรับคำขอหรือให้บริการในรูปแบบดิจิทัลได้ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน (24/7) ในรูปแบบ Web Service ซึ่งทางทีมที่ปรึกษาโครงการฯ ได้มีการขอนัดประชุมเพื่อนำเสนอ ทดสอบระบบ Final UAT (User Acceptance Test) กับทาง ส.ป.ก. พร้อมเชิญเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ทั้งส่วนกลาง และภูมิภาค เข้าร่วมทดลองใช้งานระบบต้นแบบ (Prototype) ทั้ง 2 งานบริการ และให้ข้อเสนอแนะกับทางทีมที่ปรึกษาโครงการฯ ก่อนจะนำออกให้ใช้งานในการให้บริการยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09.30 - 14.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ Zoom Meeting) ครั้งที่ 2 ไปด้วยแล้ว  นั้น 

     ทั้งนี้ ทางทีมที่ปรึกษาโครงการฯ ขอความอนุเคราะห์เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. (ทั้ง ส.ป.ก. ส่วนกลาง และ ส.ป.ก. ภูมิภาค) ในการเข้าร่วมทดลองใช้งานระบบต้นแบบ (Prototype) ทั้ง 2 งานบริการ พร้อมขอความร่วมมือทาง ส.ป.ก. ในการเชิญผู้รับบริการ (ตัวแทนเกษตรกรของ ส.ป.ก./ประชาชน/หรือนิติบุคคล) เข้าร่วมทดลองใช้งานระบบต้นแบบ ในครั้งนี้ด้วย เพื่อร่วมให้ข้อเสนอแนะกับทางทีมที่ปรึกษาโครงการฯ ในครั้งที่ 3 ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ Zoom Meeting) เพื่อร่วมทดสอบระบบอีกครั้ง จากที่มีการปรับปรุงแก้ไขต่างๆ ตามที่มีการทดสอบระบบไปแล้ว ครั้งที่ 2 (โดยครั้งที่ 3 แบ่งช่วงทดลองระบบดังนี้ ทดลองระบบงานบริการที่ 3 เวลา 09.00 – 12.00 น. และ ทดลองระบบงานบริการที่ 4 เวลา 13.00 – 16.00 น.) ก่อนจะนำออกให้ใช้งานในการให้บริการยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ โดยมีทางผู้เชี่ยวชาญฯ วนิสรา สุขวัฒน์ (หัวหน้าทีมโครงการสำนักงาน ก.พ.ร.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ก.พ.ร. เข้าร่วมในการทดลองใช้งานระบบต้นแบบ และประชุมหารือกับทาง ส.ป.ก. ซึ่งทาง ส.ป.ก. โดยรองเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้มอบหมาย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. จากส่วนกลาง และ ส.ป.ก. ภูมิภาค 72 จังหวัด ได้เข้าระบบมาด้วยเพื่อร่วมทดลองใช้งานระบบต้นแบบ (Prototype) ทั้ง 2 งานบริการ โดยการประชุมครั้งนี้ทางสำนักงาน ก.พ.ร. ได้นำเทคโนโลยี ระบบ ZOOM Meeting มาใช้ในการประชุมออนไลน์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในส่วนของ กพร. ส.ป.ก. ประชุม ณ ห้องควบคุมการประชุมออนไลน์ ห้องกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ห้อง 105) ชั้น 1  ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก  กรุงเทพฯ  

ข่าว และภาพโดย :  นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

ป้ายกำกับ
ล่าสุด