Information and Communication Technology Center

บริการ

แผนที่ภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics)
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ภาพข่าว
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ครั้งที่ 10/2563

วันที่ 30 พ.ย. 2563

          เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ครั้งที่ 10/2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Application Zoom ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ 4 คณะ และศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) คือ
          1. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech ของ กษ.
          2. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ
          3. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน E-Commerce
          4. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร Agribusiness
          5. ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)
          ในส่วนของ ส.ป.ก. ได้รับมอบหมายจาก นางสาววรรณาพร ดอกจำปา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) ให้เข้าร่วมประชุมแทน คือ นายสมชาย วนาสินชัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยใช้ห้องประชุมพินิต สุวรรณะชฏ ส.ป.ก.ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ชั้น 2 ห้อง 210 โทรศัพท์ :0-2280-3911 โทรสาร :0-2280-3705
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  mailto:aitc@alro.go.th