logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ตรวจสอบสถานะการใช้งานระบบสารบรรณอีเล็กทรอนิกส์


 
ขอให้แต่ละ User ตรวจสอบสถานะของผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละ User กับฐานข้อมูลผู้ใช้งานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) เพื่อรักษาสถานะการใช้ของของแต่ละ User ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะ : ให้แต่ละ User เข้าใช้งานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ก่อนที่จะถูกตัดสิทธิการใช้งานในเดือนต่อไป
 

 

หัวข้อ
Download
26 มกราคม 2564
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์